Historie

GV Olympia

historie_1942_gvoIn het voorjaar van 1941 werden enkele jongemannen door hun ouders naar de “Vesper” gestuurd, maar in plaats van naar de Kerk te gaan ging men naar café Scholl. Na enige glaasjes bier begon men liedjes te zingen die toen, vanwege de Duitse bezetting, verboden waren. Het was daarom niet verwonderlijk dat er al gauw de politie binnenkwam en vroeg wat er gaande was. Men gaf als antwoord: “Wij zijn een voetbalclub aan het oprichten”. Dit werd door de politie geloofd, maar daar waren ook heren van Schinveld binnen en deze meenden dat het ernst was. Aldus werd “Olympia” geboren. Op 26 maart 1941 schreef de Hr. Wim Nelissen een brief aan de Procureur-generaal in Den Bosch voor toestemming van het oprichten van een vereniging. Na enige weken kwam antwoord: “Geen bezwaar tegen oprichting”. Op zondag 25 mei 1941 werd in het “Klein Patronaat” de oprichting van “Olympia” een feit. De volgende takken van sport zouden worden beoefend: atletiek, gymnastiek en voetbal. Als bestuur van de gymnastiek werd gekozen Jos (Zef) Cremers (voorzitter), C. van Nuijs, Ant. Benders en Jan Geraets. Als gymnastiekleiders werden aangewezen Fr. Jeurissen en H. Jans.

De eerste gymnasten kwamen destijds vooral voort uit “De Jonge Wacht”. De Jonge Wacht was een katholieke groepering (tegenhanger van de verkennerij) die in hun vrije tijd bij elkaar kwamen om zich, vooral via spel, geestelijk en persoonlijk te ontwikkelen. De eerste groep gymnasten bestond uit acht personen. In het begin werd alleen maar grondgymnastiek gedaan. Later werd geld bij elkaar gelegd om enkele matten te kopen. Daarna werden geleidelijk aan toestellen en direct na de oorlog voor het eerst een rekstok aangeschaft. Het aantal leden groeide uit tot een echte gymvereniging. Op 1 augustus 1952 werd de afd. Gymnastiek een zelfstandige vereniging: RK Gymnastiekvereniging “Olympia” Schinveld, met als voorzitter, de medeoprichter van “Olympia”, Jos (Zef) Cremers. De Heer Jan Beumers was secretaris en de Heer Felix Geraets penningmeester.

Keep Fit

historie_1951_kfcDe meisjes/dames gymnastiekvereniging “Keep Fit” werd officieel opgericht in de tweede wereldoorlog. Dit gebeurde op 17 mei 1942 onder het mom van een onderafdeling van de toenmalige “Katholieke Aktie” voor meisjes, welke actie reeds bestond in Schinveld voor het uitbreken van de oorlog in 1940. Destijds maakte “de bezetter” het namelijk onmogelijk om regelrecht een nieuwe sportvereniging op te richten. Het was daarom dat de toevlucht werd gezocht tot de “Katholieke Aktie”. Eén van de Schinveldse kapelaans was als directeur van de “Katholieke Aktie” de baas over “Keep Fit”. Hij liet zich bijstaan door een door hemzelf benoemde voorzitter en bestuur.

De eerste voorzitter was Mej. Lies Pieper. Vervolgens Mej. Mia Rademakers (1948-1953). Na haar huwelijk, Mw. Anneke Pelzer-Waltmans(1953).
Op 10 november 1953 vond de verzelfstandiging plaats, met als naam: RK Gymnastiekvereniging “Keep Fit”. Toen hebben enkele maanden het duo Mien Camps en Annie Houtermans de vereniging geleid, totdat Mej. Hilda Benders (1954) zich bereid verklaarde als voorzitter te fungeren. Later werd het bestuur aangevuld met de Heren Sjeng Mengelers en Aadje Theunissen. Dit vijftal heeft “Keep Fit” in een moeilijke overgangsperiode bestuurd. Als gevolg van gerezen problemen met de plaatselijke geestelijkheid, voortvloeiende uit bestuursbenoemingen , werd in de beginjaren vijftig het oefenen in de gymzaal “Op de Hal” (Eindstraat) verboden en de ouders werden afgeraden hun meisjes naar de gym te sturen. Er is toen bijna anderhalf jaar geoefend in “Danszaal Plasier” op “De Platz” (Wilhelminaplein).

Accommodaties

In de jaren veertig werd geoefend in de “Zaal Plasier”, gelegen aan “De Platz”. Daarna verhuisden de gymnasten naar de gymzaal “Op de Hal”, de Franciscusschool in de Eindstraat. Velen van de oud-leden herinneren zich ongetwijfeld van de laatstgenoemde “accommodatie”, de vloer van planken met splinters, uitstekende spijkers en de grote (kwalmende) kolenkachel, waar iedereen in de winter het grootste gedeelte van de les om heen stond. Verder de “zwevende vloer”, als iemand aan de rekstok een reuzenzwaai maakte: alle planken gingen dan zo’n 5 cm. omhoog. Het was daarom verheugend dat in 1965 de gymzaal “Op de Hal” werd gerenoveerd. De werkzaamheden werden door Keep Fit en GV Olympia gezamenlijk uitgevoerd. Alle gewerkte uren werden nauwkeurig bijgehouden, zoals :

– vloer uitbreken en uitdiepen 104 uren
– beton storten en afwerken bovenlaag 130 uren
– onderhoud houtwerk, witten, verven enz. 105 uren
– aanbrengen lambrisering 110 urenDe kosten aan materialen bedroegen ruim f 3000,-. Voor die tijd een grote investering c.q.

Ondanks die inspanningen werd het al snel duidelijk dat deze accommodatie niet voor de langere termijn te handhaven was. De voormalige gemeente Schinveld onderkende dit en na enkele jaren (in 1968) kwam de gemeentelijk gymzaal (en enige maanden later het zwembad) “Op de Berg” gereed. Tot op heden vinden daar alle oefenlessen plaats.

Revues, Gymfeesten e.d.

In de jaren vijftig en begin jaren zestig werden vele uitvoeringen, veelal door Keep Fit en GV Olympia gezamenlijk, gegeven in “Danszaal Plasier ” en het “Groot Patronaat” (straat Ter Hallen). Bekend waren toen de vele revues met o.m. cabaret, de vrije oefeningen, knots/hoepeloefeningen, koekoekwals, acrobatiek en piramides, welke voor een vol patronaat (met krakende klapstoelen) werden uitgevoerd. Daarbij fungeerde vaak als conferencier de Heer Wiel Palmen, die met zijn vele moppen het publiek goed kon vermaken.

In de eind jaren veertig werd voor het eerst deelgenomen aan de buitengymfeesten in Oirsbeek en Leenhof/ Schaesberg. Op 6 juni 1948 werd het eerste buitengymnastiekfeest . in Schinveld georganiseerd. Op die . dag vond ook de zegening van de nieuwe vlag van “Olympia” plaats. Vanaf de jaren vijftig werd vrijwel elk j aar deelgenomen aan het Kring-, Limburgs- en/of Bondsfeest. Oud-leden herinneren zich wellicht de spannende Bondsfeesten in Venlo en Weert, maar vooral in Den Bosch. Voorts waren er de vele traditionele weidefeesten, zoals te Voerendaal , Schimmert en Brunssum, waarbij inkwartiering plaatsvond in een café.

Vanaf de beginjaren zeventig verplaatste gebeuren zich naar de grote sporthallen. Zo sinds enkele j aren in de maand april de matinee” van onze vereniging plaats. Tenslotte werden in het verleden regelmatig voor de leden uitstapjes georganiseerd, zoals naar Arnhem, Scheveningen, Volendam, de “Eifel” en de wijnfeesten in Duitsland. Oud-leden van Keep Fit herinneren zich misschien nog de kampweek in Heimbach in de “Eifel”.

De Vijftiger Jaren

historie_1953_gvo_birgden_pyramideIn 1952 werd door GV Olympia succesvol deelgenomen aan het Bondsfeest te Weert. Behalve een tweetal eerste prijzen werd tevens het hoogste aantal punten van alle verenigingen behaald. Hiermee werd de medaille van Hare Majesteit de Koningin Juliana in de wacht gesleept. In 1953 werd bij Keep Fit Mw. Mia Hornstra-Rademakers tot erevoorzitter benoemd. Bij GV Olympia werd de voorzitter de Heer Zef Cremers benoemd tot erevoorzitter en opgevolgd door de Heer Sjeng Hendriks (1953-1954).

In de zomer van 1953 werden op uitnodiging van het Duitse “Birgden” door Keep Fit en GV Olympia gymnastiekdemonstraties gegeven. Deze waren een groots succes, waarvoor de bondsvoorzitter van de “Turnkring Heinsberg” zijn bewondering uitsprak. Daarna werd in Birgden verschillende jaren meegedaan aan de “Winteruitvoeringen” en vrijwel elk jaar aan de “Zomerdemonstraties”, met ’s morgens gymwedstrijden en ’s middags atletiek- en voetbalwedstrijden. Soms werd ’s morgensvroeg vertrokken, omdat de leden werden ingekwartierd bij de ouders van de leden van “Turn und Sportverein Birgden”. GV Olympia KFC onderhoudt tot op heden jaarlijks intensieve kontakten met “TUS Birgden”.

In 1955 werd de Heer Jan van Nuijs voorzitter van GV Olympia, die een geheel nieuw bestuur vormde. Ook Keep Fit kreeg in 1955 een nieuwe voorzitter, de Heer Adam Verhooren (1955-1965). In dat zelfde jaar werd Keep Fit lid van de “Katholieke Gymnastiekbond”.

Vanaf de tweede helft van de vijftiger j aren tot de begin jaren zestig beschikte zowel Keep Fit als GV Olympia over een eigen drumband. De trommelaars stonden onder de bezielende leiding van o. a. de Heren Huupke Hanssen, Pierre Wijnands, Hein, Jan en Jo Joosten. In 1956 werd als eerste geestelijke adviseur van Keep Fit benoemd de Weleerwaarde Heer Kapelaan Henssen. In dat jaar werd bij GV Olympia de Heer Pie Beumers tijdelijk voorzitter; hij werd opgevolgd door de Heer Leo Benders (1957-1959). Daarna nam de Heer Jan (Sjeng) Vaessen (1959-1988) de voorzittershamer over.

Voorts werd vanaf 1956 door Keep Fit en GV Olympia succesvol deelgenomen aan Kringfeesten, waarbij vooral optochten met defilé, piramide, ritmische gymnastiek en lange mat hoge waarderingen kregen. Vooral Keep Fit bereikte op korte termijn een behoorlijk prestatiepeil.

De Zestiger Jaren

historie_1966_gvo_25jarigjubileumDeze jaren waren voor Keep Fit zeer succesvol getuige de vele bekers, lauwertakken en medailles uit die jaren die in de prijzenkast prijken. Vooral de successen op Kring- en Bondsfeesten waren indrukwekkend. Zo werd onder meer op het Bondsfeest in 1960 te Venlo de door Z.K.H. Prins Bernhard geschonken zilveren beker in de wacht gesleept.In 1960 werd bij GV Olympia Mw. Paula Jacobs-Sliepen (1960-1985) benoemd tot beschermvrouwe. In 1962 ging GV Olympia voor het eerst op kamp. Met 42 personen werd vertrokken naar de boerderij van de Hr. Smeets te Reuver. Deze activiteit werd nog enkele jaren herhaald. In 1963 werd door GV Olympia voor het eerst in Schinveld een Kringfeest georganiseerd. In 1965 werd de gymzaal “Op de Hal” gerenoveerd. De oude “kokosmatten” werden vervangen en enkele nieuwe toestellen werden aangeschaft, zoals brug en paard voor het springen en voltigeren. In dit jaar werd de voorzitter van Keep Fit, de Heer Adam Verhooren, na 10 jaar leiding te hebben gegeven, opgevolgd door de Heer Sjeng Mengelers (1965-1969).

In het weekend van 19-21 mei 1966 werd in de feesttent op de “Bleekplaats” het 25 jarig bestaansfeest van GV Olympia gevierd. Het hoogtepunt moest zijn het op zondag 21 mei geplande Kringfeest . Echter vlak voor de optocht brak een noodweer los. De hele feesttent en de sportterreinen stonden blank. Het aflas ten van het gymfeest was voor de vereniging een sportieve en vooral financiële strop. Op 13 oktober 1968 behaalde Fon Vaessen van GV Olympia in Roermond het Limburgs kampioenschap bij de junioren. Vanwege deze unieke prestatie kreeg hij op 27 oktober 1968 een receptie door de vereniging aangeboden.

Eind jaren zestig veranderde de methodische aanpak van het toestel turnen en aan de kwaliteit van de toestellen werden hogere eisen gesteld. De technische leiding wist daar goed op in te spelen, waarbij de ingebruikneming van de nieuwe gymzaal “Op de Berg” eind 1968 ongetwijfeld het turnpeil ten goede kwam. Vervolgens bleek er een grote behoefte te bestaan aan het beoefenen van recreatieve gym. Ook volleybal kwam steeds meer in. De “Gym” startte dan ook met deze activiteiten en al gauw bleek dat er een tekort was aan zaaluren.

De Zeventiger Jaren

historie_1973_jongensgymkampioenschapIn 1970 werd de Heer Sjeng von Tongelen (1970-1989) tot voorzitter van Keep Fit gekozen. Hij volgde de overleden Heer Sjeng Mengelers op, die vijf jaar lang de vereniging had geleid.Door de successen in de zestiger jaren groeide Keep Fit uit naar een vrij grote vereniging met ruim 150 leden. Door die groei moest, vanwege gebrek aan beschikbare zaaluren, noodzakelijkerwijs het accent van prestatie naar recreatie worden verlegd.In juni 1972 vond de opening van de trimbaan, nabij het “pompstation”, in het bos plaats. De opening werd verricht door Wethouder W. Geraets. De trimbaan kwam op initiatief van de trimclub “De Gespierde Spijker”, welke een afdeling was van G.V. Olympia, in samenwerking met de gemeentewerken Schinveld tot stand. Deze trimbaan bleef helaas slechts enkele jaren in takt.

De in de eind zestiger jaren begonnen methodische aanpak van toestelturnen begon vruchten af te werpen. Na diverse successen bij de Kring- en Limburgse wedstrijden werd door GV Olympia in 1972 voor het eerst deelgenomen aan nationale verenigingskampioenschappen Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond (NKGB) te Oss. De junioren behaalden een verdienstelijke derde plaats.

In november 1973 bereikte GV Olympia een tweede plaats in het sportcentrum “Papendal ” te Arnhem. Opmerkelijk daarbij was de autoloze zondag. Voor het vervoer moest worden uitgeweken naar een Duitse busonderneming. Te voet werd (via de “Stegerweg”) gelopen naar Mindert-Gangelt, want instappen in Nederland mocht niet.

De “Gouden successen” van GV Olympia

historie_1978_gvo_herenturnenIn 1974 en 1975 behaalde de junioren van GV Olympia bij de Nederlandse Kampioenschappen (NKGB) het “Goud”.
In Rotterdam op 17 november 1974 bestond de kampioensploeg uit: Ron Beumers, Wiel van Beurden, Rudi Ekhart, Theo Fiegen, Michael Geraets, Math Hensgens, Frits en Harry Scholte en John Theunissen. Een onvergetelijke belevenis !Bij de aankomst in Rotterdam nam de nerveusiteit toe en was de spanning, bij zowel de deelnemers, als de begeleiders, te snijden. Bestuursleden trof je tijdens de wedstrijd alleen nog maar op de WC aan; door de spanning was de behoefte kennelijk groot. Na het laatste toestel viel de spanning van iedereen af. De bekendmaking van de kampioenen en het feliciteren van “onze jongens” werden emotionele vertoningen. Bij de prijsuitreiking begonnen de vele meegereisde supporters tot ieders verbazing het Limburgs Volkslied te zingen.

Nadat een lid van blijdschap een kei als souvenir uit de weg had gehaald, welke kei nu nog in de prijzenkast in ons clublokaal aanwezig is, werd de lange weg naar huis ingezet. Aan het einde van de Jabeekerstraat werden de kampioenen en begeleiders opgewacht door de Fanfare St. Lambertus. In triomftocht werd gelopen naar het “Fa-Si-La”, waar vele mensen de kampioenen stonden op te wachten. Na het maken van groepsfoto’ s door de fotografen van de regionale dagbladen werd in triomftocht gelopen naar het clublokaal. Daar wachtte een geweldige ontvangst. Het clublokaal was versierd en de kampioenen werden toegesproken door de Wethouder van Sportzaken. Daarna werd er onder menig drankgenot tot in de kleine uurtjes feest gevierd.

Het behalen van het eerste Nederlands Kampioenschap werd een hoogtepunt in het bestaan van GV Olympia. Bij het tweede Nederlands Kampioenschap (NKGB), in 1975 te Tilburg, was de ontvangst en het feest niet minder. De kampioensploeg van GV Olympia bestond toen uit: Ron Beumers, Pierre Collin, Rudi Ekhart, Michael Gereats, Frits en Harry Scholte en John Theunissen. Met de Fanfare St. Lambertus werd een korte rondgang door Schinveld gemaakt. In het clublokaal sprak een zeer geëmotioneerde wethouder J. van Nuijs de kampioenen toe en feliciteerde hen namens het gemeentebestuur. Vervolgens werden de kampioenen met hun technische leiding uitbundig gefêteerd door ouders, vrienden en bekenden. Uiteraard werden beide “Gouden” successen gevierd met recepties en toepasselijke feesten. Op 3 april 1977 behaalde John Senden van GV Olympia zijn eerste Limburgs Kampioenschap van de Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond (LKGB) bij de aspiranten te Schaesberg. Hiermee begon voor John een succesvolle gymcarrière, waarmee hij een stempel zou gaan drukken op de successen van GV Olympia.

In 1978 behaalden de aspiranten van GV Olympia het Nederlands Kampioenschap (NKGB). In dat jaar bestond de ploeg uit: Rob Beumers, Ron Cremers, John Deenen, Frans Heuts, Maurice Hendriks, Cor de Rooij en John Senden. Bij aankomst in Schinveld stond de Fanfare St. Lambertus de kampioenen op te wachten en gingen zij samen in triomftocht naar het gemeentehuis. Daar mochten de kampioenen, de leiders en het bestuur de felicitaties van het gemeentebestuur in ontvangst nemen. Het succes kon in 1978 niet op. John Senden wist namelijk het Nederlands Kampioenschap (NKGB) in Eindhoven bij de aspiranten te behalen. Met een bus vol supporters werd hij begeleid naar zijn kampioenschap. Bij de aankomst thuis wachtte John met zijn ouders een verrassing. Het ouderlijk huis was versierd met het opschrift “Hulde aan de Kampioen”. Ter gelegenheid van beide kampioenschappen werd er in het clublokaal een receptie gehouden, welke zeer druk bezocht werd. Het waren unieke prestaties voor GV Olympia en in het bijzonder voor John Senden.

Tengevolge van de successen werd in 1976 GV Olympia door het District Heerlen uitgeroepen tot de vereniging van het jaar en mocht de “Hommeltrofee” in ontvangst nemen. Deze onderscheiding werd daarna meermalen aan GV 0lympia uitgereikt.

Het zou te ver gaan om alle niet minder belangrijke “Olympia-successen” in de jaren zeventig op te noemen. Zo waren er ook nog diverse successen bij de persoonlijke Nederlandse Kampioenschappen NKGB. Daarnaast werd bijna elk jaar succesvol deelgenomen aan de persoonlijke kampioenschappen en de turncompetitie van het district en de provincie. Diverse malen werd “Goud” behaald. GV 0lympia heeft in de zeventiger jaren nadrukkelijk een woordje meegesproken. Het waren “Gouden jaren”. Resultaten die tot stand kwamen door de inzet van de turnende leden, het bestuur en in het bijzonder door de deskundige technische leiders, de Heren Jo en Theo Beumers.

Tenslotte werd begin 1977 bij GV Olympia het clubblad “Kapriola” uitgegeven. Een initiatief van de leden: Ron Beumers, Ad van Beurden (secretaris), Martin Collin, Thei Fiegen, Harry Scholte en Wies Stevens. Eind 1982 werd dit clubblad opgeheven.

De Tachtiger Jaren

historie_1981_gvo_40jarigbestaanDe voortzetting van de successen door GV Olympia werd een moeilijke klus. Op 26 april 1981 lukte het nog eenmaal. In Breda werd het Nederlands Kampioenschap behaald bij de junioren. De kampioensploeg bestond uit: Rob Beumers, Ron Cremers, John Deenen, Frans Heutz, Cor de Rooij en John Senden. Een prachtig geschenk, immers GV Olympia bestond in mei 1981 40 jaar. Dit Nederlands Kampioenschap werd uiteraard op passende wijze gevierd. Volledigheidshalve zij vermeld dat de aspiranten van GV Olympia tijdens dit Nederlands Kampioenschap een verdienstelijke derde plaats veroverden.Zoals gezegd bestond GV Olympia 40 jaar. Deze mijlpaal werd gedurende drie dagen op feestelijke wijze gevierd in het clublokaal, met als hoogtepunt de receptie op 17 mei. Een aantal personen werden toen aangenaam verrast met onderscheidingen. De erevoorzitter Zef Cremers kreeg een Koninklijke onderscheiding, de eremedaille in zilver van de orde van Oranje Nassau, uitgereikt door de burgemeester W. Vossen. Tevens ontvingen de Heren Zef Cremers, Sjeng Vaessen (voorzitter), Jan Wijnands (penningmeester), Jo en Theo Beumers (technische leiders) de speld van verdiensten van de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond, uitgereikt door de bondsvoorzitter de Heer P. van de Heuvel. De Heren Sjaak Geraets (secretaris) en W. Wevers (technisch leider) ontvingen onderscheidingen van de Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond. In de beginjaren tachtig is ook Keep Fit nog diverse malen succesvol geweest. In de ritmische- en jazzgymnastiek werd de damesgroep verschillende malen Districtskampioen en werd eenmaal het Limburgs Kampioenschap en bij de Nederlandse Kampioenschappen (NKGB) een zeer fraaie tweede plaats behaald.

Op 6 en 7 november 1982 vierde Keep Fit haar 40-jarig bestaansfeest. Op zaterdag werd een H. Mis opgedragen voor leden en overleden leden en werd de nieuwe vlag, geschonken door Trui en Aadje Theunissen, gezegend. Daarna was er een koffietafel voor alle leden en genodigden. Tijdens de receptie werden de jubilarissen Sjeng von Tongelen (voorzitter), Bert Camps (penningmeester) en Aadje Theunissen (bestuurslid) door de Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond onderscheiden.

Verder werd een reünie gehouden, waarop vele oud-leden aanwezig waren en de ouderwetse “koekoekwals” door oud-leden werd uitgevoerd. Op zondagmiddag werd het feest afgesloten met een spellenmiddag voor de jeugdleden.

In 1984 werden van GV Olympia Frank Hoenen (junioren) en John Senden (herenjeugd) Limburgs Kampioen (LKGB). Tevens wist GV Olympia bij verenigingswedstrijden het Limburgs kampioenschap in de wacht te slepen. Voorwaar prachtige resultaten, die uiteraard werden gevierd. Vanaf 1985 liep het aantal leden zowel bij Keep Fit als GV Olympia gestaag terug. Het accent van toestelturnen moest worden verlegd naar recreatieve gymnastiek. Mede daarom werd bij GV Olympia het initiatief tot het opstarten van een kleutergym genomen. Al gauw bleek het een succesvolle formule te zijn. Ook meisjes melden zich aan. Voorts moest bij beide verenigingen worden gestart met een vrijwel geheel nieuwe technische leiding. Voor de begeleiding van de nieuwe trainers van GV Olympia werd in 1985 tot supervisor benoemd de Heer Jan Bremen (Bondstrainer NKGB).

historie_1989_gvo_jeugdkampIn 1985 werd op nationaal nivo overleg gevoerd over een fusie van gymnastiekbonden. Dit resulteerde in 1987 in een nieuwe bond: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) , waarbij ook GV Olympia KFC is aangesloten. Tot in 1987 waren beide verenigingen lid van de Limburgsche Katholieke Gymnastiek Bond (LKGB) en de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond (NKGB). In deze bonden was de inbreng van m.n. GV Olympia op bestuurlijk en technisch vlak groot. Daarnaast fungeerden vele leden als bondsjurylid. GV Olympia KFC is thans ook nog aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS).

Voor de vele bewezen diensten voor GV Olympia en de gymnastieksport werden op Koninginnedag 1985 en 1986 resp. de Heren Sjeng Vaessen (voorzitter) en Jan Wijnands (penningmeester) koninklijk onderscheiden met de eremedaille in zilver van de orde van Oranje Nassau. In 1987 werd bij GV Olympia Mw. Mia Hoenen-Severens (1987-heden) benoemd tot beschermvrouwe.

In 1988 werd voor zijn werk voor het Schinveldse verenigingsleven en het j aren lange vakbondswerk de voorzitter van Keep Fit, de Heer Sjeng von Tongelen koninklijk onderscheiden met de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau.

In april 1988 trad bij GV Olympia na ruim 28 jaren als voorzitter te hebben gefungeerd, de Heer Sjeng Vaessen af. Hij werd opgevolgd door de Heer Wiel Wevers (1988-heden). Voor zijn vele verdiensten voor de vereniging benoemde de algemene ledenvergadering in april 1988 de Heer Sjeng Vaessen tot erevoorzitter.

Eind 1988 werd bij GV Olympia overgegaan op een automatische verwerking van de ledenadministratie op een homecomputer. Het initiatief daartoe werd genomen door John Wevers. Vervolgens werd in 1990 gekozen voor de aanschaf van een personal computer voor de vereniging, waarmee ook andere administratieve alsmede financiële werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Medio 1989 werd het nieuwe clubblad ‘” t Gymmerke”, op initiatief van Michél Bemelmans, Frank Hoenen en John Wevers, een feit. Dit clubblad verschijnt per kwartaal en heeft een oplage van 300. In de tweede helft van augustus van 1989 ging GV Olympia op kamp. Met bijna 70 personen werd een kampweekend gehouden op de kampeerboerderij “Terlinden” gemeente Noorbeek. Eind augustus 1990 (toen GV Olympia KFC) werd met 120 personen vertrokken voor een weekend naar kampeerboerderij “De Laathof” te Mesch/Eijsden. Het kampweekend is nu een vaste jaarlijks activiteit. Tenslotte werd in 1989 een overleg opgestart tussen GV Olympia en Keep Fit om te komen tot een samenwerking. c.q. fusie. In november 1989 resulteerde dit in een samenwerking op het gebied van de oefenuren en technische leiding.

De Beginjaren Negentig

historie_1991_gvo_50jarigjubileumOp 1 januari 1990 werd de samenvoeging van de plaatselijke gymnastiekverenigingen een feit. Keep Fit en Olympia gingen vanaf die datum samen (sterk) verder. Keep Fit hield op te bestaan en van GV Olympia werd de naam statutair gewijzigd, t.W. in Gymnastiekvereniging Olympia Keep Fit Combinatie Schinveld.
Het dagelijks bestuur van GV Olympia KFC werd als volgt samengesteld: Heer Wiel Wevers (voorzitter), Heer Sjaak Geraets (secretaris) en Heer Jan Wijnands (penningmeester).

In februari 1990, de zondag voor de karnaval, werd voor het eerst een carnavalsavond door en voor de vereniging georganiseerd en met succes. In mei 1990 werd voor het eerst door GV Olympia KFC een “Olympia-matinee” in de “Sporthal Rumpen” te Brunssum georganiseerd. Onder een grote belangstelling werden door alle leden oefeningen en demonstraties uitgevoerd. Beide activiteiten worden nu jaarlijks georganiseerd.

Medio 1990 werd de mijlpaal van 250 leden bereikt. Het aantal gymnasten (meisjes en jongens) bedroeg ongeveer 170. In de tweede helft van 1990 werd gestart met de voorbereidingen van het 5O-jarig bestaansfeest in 1991…..